Úřední deska   Archív úřední desky 2019  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek „Stanovení místní úpravy provozu“ na nároží místní komunikace u č. p. 21 v obci Šnepov, správní obvod Lysá nad Labem.
Příloha - situační mapka
26.6.2019 15.7.2019
POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 25.6. 2019 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
17.6.2019 25.6.2019
Návrh závěrečného účtu obce Ostrá za rok 2018.pdf
FIN 2-12 M k 31.12.2018.pdf
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018.pdf
Rozvaha k 31.12.2018.pdf
Příloha 12_2018.pdf
Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu.pdf
Finanční vypořádání dotací - volba prezidenta ČR a zastupitelstev obcí.pdf
Rozvaha MŠ.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2018.pdf
7.6.2019 26.6.2019
Obec Ostrá zveřejňuje záměr o výpůjčce, č.j. 511/2019.pdf  6.6. 2019 25.6. 2019
Obec Ostrá zveřejňuje záměr o výpůjčce, č.j. 503/2019.pdf
 
 6.6. 2019 25.6. 2019
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy č. 11/19 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 29.5.2019 15.7.2019
Výsledek výzvy - Vodovodní přípojky Šnepov. 16.5.2019 1.6.2019
Zápis z 7. veřejného jednání ZO Ostrá dne 9.5.2019 na OÚ Ostrá 15.5.2019 27.5.2019
Výsledek výběrového řízení - Název veřejné zakázky: „Projektová dokumentace – rekonstrukce OÚ Ostrá“ 15.5.2019 31.5.2019
POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 9.5. 2019 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
2.5.2019 10.5.2019
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu k bytu v obecní budově č.p. 109 v Ostré., č.j. 386/2019 25.4.2019 15.5.2019
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy č. 06/19
souhlas s místní úpravou provozu na pozemní komunikaci.

Příloha:
Situační nákres
25.4.2019 16.5.2019
Zápis z 6. veřejného jednání ZO Ostrá dne 15.4.2019 na OÚ Ostrá 23.4.2019 7.5.2019
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku u č.p. 198., č.j. 384/2019 22.4.2019 10.5.2019
Výzva II k podání nabídky – Oznámení o zahájení výběrového řízení - Vodovodní přípojky - Šnepov.pdf
Příloha:
Zadávací dokumentace
17.4.2019 7.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemní komunikaci č. II/331 v úseku mezi obcí Šnepov a žel. zastávkou Stratov, správní obvod Lysá nad Labem. 16.4.2019 7.5.2019
Výzva k podání nabídky - Oznámení o zahájení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Projektová dokumentace - rekonstrukce OÚ Ostrá". 16.4.2019 6.5.2019
TDI - vodovodní přípojky - Šnepov. 16.4.2019 6.5.2019
POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 15. 04. 2019 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
8.4.2019 15.4.2019
Rozhodnutí o umístění stavby II/272 Litol - Lysá nad Labem, obchvat města Lysá n. Labem 4.4.2019 24.4.2019
Oznámení - Šnepov - tlaková kanalizace. 1.4.2019 30.4.2019
Výzva k podání nabídky - Vodovodní přípojky - Šnepov
Příloha: Zadávací dokumentace -přípojky.pdf

Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení.pdf
1.4.2019 12.4.2019
Návrh opatření obecné povahy - opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá. 26.3.2019 15.4.2019
Mikroregion Polabí - Závěrečný účet za rok 2018. 25.3.2019 15.4.2019
Modernizace traťového úseku Nymburk - Lysá n.L. - Závěr zjištovacího řízení. 15.3.2019 5.4.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného sazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2018.  14.3.2019 15.4.2019
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku v k.ú. Ostrá p.č. 360/3 v k.ú. Ostrá o rozloze 70 m2, naše č.j: 212/2019 13.3.2019 1.4.2019
Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne 7.3. 2019 na OÚ Ostrá 13.3.2019 28.3.2019
Obec Ostrá zveřejňuje záměr směnit pozemek v k.ú. Ostrá, naše č.j: 211/2019 12.3.2019 1.4.2019
P O Z V Á N K A  NA 5. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 7. 3. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ostrá
27.2.2019 11.3.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro pana Jiřího Jungra. 25.2.2019 13.3.2019
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 36577/18-43   13.2.2019 4.4.2019
Zápis ze 4. veřejného jednání ZO Ostrá dne 29.1. 2019 na OÚ Ostrá 7.2.2019 25.2.2019
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Ostrá 4.2.2019  20.2. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, naše č.j. 15/4/2019/EO/TP        30.1.2019 15.2.2019
Oznámení o zahájení územního řízení D1 - severovýchodní obchvat města Lysá n.L.. 22.1.2019 7.2.2019
P O Z V Á N K A  NA 4. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 29.1. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Ostrá
21.1.2019 31.1.2019
Oznámení Záměru - modernizace - traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) 17.1. 2019 2.2.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018. 2.1.2019 21.1.2019
Průběžně zveřejňované informace dle zák. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím – rok 2018 2.1.2019 11.2.2019
Cena vodného a stočného v roce 2019. 30.11.2018 15.4.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017 11.5. 2018 30.6.2019
     
 
 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111