Úřední deska   Archív úřední desky 2015  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Dražební vyhláška 120 EX 24907/14-72 proti povinnému: MICHAL HRICKO
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy
29.12. 2015 18.3.2016
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej obecních pozemků v k.ú. Ostrá, č.j. 824/2015/2 16.12. 2015  4.1. 2016
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 22.12.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
15.12. 2015 4.1.2016 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Územní plán obce Ostrá
Příloha:
Schválený návrh územního plánu (ke stažení ve formátu ZIP)
Územní plán Ostrá - textová část
Územní plán Ostrá - odůvodnění
 
10.12. 2015 4.1.2016 
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2016 7.12. 2015 4.1.2016 
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 8.12.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
1.12. 2015 9.12.2015 
Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. §20 zákona č. 503/2012 Sb.
Státní pozemkový úřad ČR.
24.11. 2015 24.2.2016
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 488 a p.č. 490 v k.ú. Ostrá, č.j.  802/2015 20.11.2015 9.12.2015 
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků v chatové oblasti Felinky p.č. 490 a p. č. 611 v k.ú. Ostrá, č.j. 790/2015 16.11.2015 7.12. 2015
Oznámení o zahájení územního řízení - vodovod Šnepov 12.11. 2015 1.12. 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 10.11.2015 1.12. 2015
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 5.11.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
27.10.2015 9.11.2015
Záměr na prodej obecních pozemků p.č. 358/2 a p.č. 358/3, č.j. 665/2015
 
30.9.2015 21.10.2015
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu ke kiosku u jezera v Ostré na obecním pozemku p.č. dle PK 1607/22, č.j.
Příloha 1: Vzor nájemní smlouvy
 
30.9.2015 21.10.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá II 29.9.2015 12.10.2015
Rozhodnutí o umístění stavby Domácí čistírna odpadních vod, typ EKOCIS EK - S4,
Studna spouštěná na pozemku parc. č. 881/22 v k.ú. Ostrá.

Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad, SÚ/91010/15/Šla
25.9.2015 26.10.2015
Program 10. veřejného jednání ZO Ostrá konaného dne 24. 9. 2015 16.9.2015 25.9.2015
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá II"
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 17.9.2015 do 16,00 hodin.
Přílohy:
Krycí list - vzor.doc
Příloha č. 1 - projektová dokumentace.pdf
Příloha č. 2 - výkaz výměr.xls
Příloha č. 3 - Čestná prohlášení.doc
Smlouva o dílo - veřejné osvětlení.doc
Doplnění veřejného osvětlení - situace 1-3.pdf

Projekt souhrnně (ZIP 2497kB)
1.9.2015 17.9.2015
Zrušení výběrového řízení "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá" 31.8.2015 18.9.2015
KÚ pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
28.8.2015 25.1. 2016 
Obec Ostrá: Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Ostrá 28.8.2015 25.1. 2016 
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2015
Vydal: ÚZSVM
27.8.2015 18.3. 2016 
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro adresáta: Patricie Farkašová
Vydal: Obecní úřad Ostrá, č.j. 525/3/2015/EO/TP
26.8.2015 10.9.2015
Rozhodnutí - zrušení zákazu vstupu do lesa
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Odbor ŽP, č.j. ŽP/77224/15/Hor/47
25.8.2015 17.9.2015
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Doplnění veřejného osvětlení v obci Ostrá"
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 31.8.2015 v 18,00 hodin.
Přílohy:
Příloha č. 1 - projektová dokumentace.pdf (1 MB)
Příloha č. 2 - výkaz výměr.doc (33 kB)
Příloha č. 3 - Čestná prohlášení.doc (21 kB)
Smlouva o dílo - veřejné osvětlení.doc (88 kB)
Krycí list - vzor.doc (18 kB)
Doplnění veřejného osvětlení - situace 1-3.pdf

 
17.8.2015 31.8.2015
Zákaz vstupu do lesa 14.8.2015 25.8.2015
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU OSTRÁ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad, č.j. SÚ/64425/15/Kuč
Přílohy:
Ostra ÚP - odůvodnění.pdf
Ostra_ÚP - textová část.pdf
Grafické přílohy.zip 23.1 MB 

 
5.8.2015 29.9.2015
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Ve středu 22. července hejtman Miloš Petera vyhlásil na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
24.7.2015 21.8.2015
Program 9. veřejného jednání ZO Ostrá dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá 17.7.2015 7.8.2015
Veřejná vyhláška - návrh OOP o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší tóna Střední Čechy – CZ02.
přílohy k vyhlášce:
Návrh opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší
16.7.2015 25.8.2015
Dražební vyhláška č.j. 027 EX 00396/04 7.7.2015 14.9.2015
Záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 142/1 v k.ú. Ostrá, č.j. 305/2015/1 3.7.2015 5.8.2015
Záměr na pronájem obecního pozemku p.č.488 a p.č. 490 v k.ú. Ostrá, č.j. 490/2015/2 3.7.2015 5.8.2015
Záměr na prodej p.č 488 a 490 v k.ú. Ostrá, č.j. 490/2015/1 3.7.2015 5.8.2015
Program 8. veřejného jednání ZO Ostrá dne 22.6. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá 15.6.2015 22.6.2015
Rozhodnutí o umístění stavby RD, garáž, domovní studna, DČOV a oplocení na pozemku parc.č. 878/9 v k.ú. Ostrá, stavebník Ing. Jana Šimečková 8.6.2015 26.6.2015
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel ruší výběrové řízení z důvodu nutnosti upřesnění informací v zadávací dokumentaci.
Výzva k podání nabídky - Administrace VŘ na stavební práce pro akci: "Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá, II. etapa", č.j. 404/2015/KAN
Zadávací dokumentace k VŘ - Administrace.

 
3.6.2015 14.6.2015
Veřejná vyhláška - Stanovení změny záplavového území Labe na území Středočeského kraje.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Číslo jednací: 073794/2015/KUSK
28.5.2015 26.6.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Oprava komunikací 2015 22.5.2015 7.6.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Oprava II - Křížek. 19.5.2015 4.6.2015
Záměr č. 6 - Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části pozemku parc. č. 362_1 18.5.2015 3.6.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení "Herní prvky na obecní hřiště v Ostré" 15.5.2015 3.6.2015
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava místních komunikací -2015"
Soutěžní lhůta začíná dnem doručení soutěžních podmínek a končí dne 20. 5.2015, v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá, č.j.325/2015/komunikace
4.5.2015 20.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 30.4.2015 2.6.2015
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 30.4.2015 26.6.2015
Program 7. veřejného jednání ZO Ostrá dne 11.5. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
 
30.4.2015 11.5.2015 
Výzva k podání cenové nabídky - Obecní hřiště v Ostré
Příloha č.1 -Obecní hřiště Ostrá - položkový rozpočet
Příloha č.1 -Obecní hřiště Ostrá - položkový rozpočet
Přílohy č.2,3,4

Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 7.5.2015 ve 12:00 hod
 
24.4.2015 7.5.2015
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2014.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
PŘÍLOHA 2014.pdf
Rozvaha 2014.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2014.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 2014 - audit.pdf
Tabulky s finančním vypořádáním dotací 2014.pdf
 
22.4.2015 11.5.2015
Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYPlán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 17.4.2015 26.6.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 17.4.2015 26.6.2015
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej pozemků parc. č. 505 a 506 v k.ú. Ostrá
Vydal Obec Ostrá
14.4.2015

 

4.5.2015

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava II "Křížku" v Ostré"
Soutěžní lhůta začíná dnem doručení soutěžních podmínek a končí dne 15. 5.2015, ve 12,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá, č.j.275/2015/KřížekII
14.4.2015

 

15.5.2015

 

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na opravu II "Křížku" v Ostré
Vydal Obec Ostrá
14.4.2015 15.5.2015
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 30.4.2018
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Ostrá 7.4.2015 11. 5.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení opatření obecné povahy nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem.
Vydalo MěÚ Nymburk
3.4.2015 19.4.2015
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Vydalo Ministerstvo zemědělství
3.4.2015 22.4.2015
Mikroregion Polabí - Závěrečný účet za rok 2014 27.3.2015 14.4.2015
Program 6. veřejného jednání ZO Ostrá dne 7.4. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
 
27.3.2015 13.4.2015
Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2015
Vydal: KHS, Č.j.: KHSSC 12544/2015
25.3.2015 26.6.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení
k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe, č.j. 94/2015_KAN
25.3.2015 10.4.2015
OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Ostrá

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 23.3.2015.
 
23.3.2015 12.5.2015
Oznámení o výsledku výběrového řízení
k výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb - zabezpečení přípravy žádosti o dotaci od OPŽP na akci „ Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá- - II.etapa“, následně administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od OPŽP“, č.j.95/2015 KAN_
20.3.2015 5.4.2015
Návrh opatření obecné povahy, povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby
Kostomlaty nad Labem.

Vydal: MĚÚ Nymburk, odbor ŽP
9.3.2015 25.3.2015
Program 5. veřejného zasedání ZO Ostrá dne 26.2.2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá
 
17.2.2015 27.2.2015
Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTRÁ, okres Nymburk, se sídlem Ostrá 109, 289 22 Lysá nad Labem, č.j. 92/2015
 
5.2.2015 17.3.2015
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb - zabezpečení přípravy žádosti o dotaci od OPŽP na akci „ Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá- - II.etapa“, následně administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od OPŽP“, č.j.95/2015 KAN_

Příloha: č.j. 95 _2015_1_KAN_Zadavaci dokumentace
5.2.2015 25.2.2015
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb administrativní služby v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe, č.j. 94/2015_KAN

Příloha: č.j. 94 _2015_1_KAN_Zadavaci dokumentace
5.2.2015 25.2.2015
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem pozemků parc.č. 843 (o výměře 1780 m2), 842/2 (o výměře 126 m2), 854/1(o výměře 219 m2) v k.ú Ostrá 29.1.2015 16.2.2015
Program 4. veřejného zasedání ZO Ostrá dne 22.1.2015 od 19:00 hodin ,zasedací místnost OÚ Ostrá
 
15.1.2015 23.1.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
 
8.1.2015 3.4.2015   
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Ostrá
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.2.2015.
7.1.2015 23.3.2015
Obec Ostrá vyhlašuje výběrové řízení na pozici: TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
Písemné nabídky zasílejte nebo osobně doručte na adresu Obecního úřadu v Ostré, Ostrá č.p. 172, 289 22 Lysá nad Labem, do 30.1. 2015 do 12:00 hod.
7.1.2015 30.1.2015
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej části pozemku PK 1154/33 (o výměře 57 m2) v k.ú Ostrá
 
22.12.2014 8.1.2015
VaK Nymburk – cena stočného 12.12.2014 25.3.2015
Dražební vyhláška č.j. 131 EX 9813/12-144 9.12.2014 5.1.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.10.2014
Vydal: ÚZSVM
22.10.2014 26.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
25.3.2014 25.3.2015

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111