Úřední deska   Archív úřední desky 2014  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej pozemku PK 1154/33 (o výměře 57 m2) v k.ú Ostrá
 
22.12.2014 8.1.2015
VaK Nymburk – cena stočného 12.12.2014 25.3.2015
Dražební vyhláška č.j. 131 EX 9813/12-144 9.12.2014 5.1.2015
Program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá dne 18.12. 2014 od 19:00 hodin - zasedací místnost OÚ Ostrá 8.12.2014 22.12.2014
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem pozemků parc.č. 843 (o výměře 1780 m2), 842/2 (o výměře 126 m2) 842/1(o výměře 1503 m2), 854/1(o výměře 219 m2) v k.ú Ostrá
 
3.12.2014 19.12.2014
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej pozemků parc.č. 505 (o výměře 30m2) a 506 (o výměře 631m2) v k.ú Ostrá

 
3.12.2014 19.12.2014
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočtový výhled na období 2015-2018
 
26.11.2014 17.12.2014
Program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 25. 11. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá 14.11.2014 26.11.2014
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, Administrátor služeb, v případě získání dotace na II. etapu kanalizace od MZe
Příloha: Zadávací dokumentace .doc (39 kB)
14.11.2014 3.12.2014
Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá konaného dne 5.11.2014
 
12.11.2014 28.11.2014 
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ostrá 5.11.2014 27.10.2014 12.11.2014
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.10.2014
Vydal: ÚZSVM
22.10.2014 26.6.2015
Zápis ze 44. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 8. 10. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá 20.10.2014 10.11.2014 
Obec Ostrá - Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014 11.10.2014 19.10.2014 
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, č.j. 550/2014 Oprava „Křížku“ v Ostré
Soutěžní lhůta končí dne 31. 10. 2014 ve 12,00 hodin.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu,  č.j. 550/2014/ Křížek „Výběrové řízení na opravu „Křížku“ v Ostré“
 
29.9.2014 31.10.2014
Program 44. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 8. 10. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá 29.9.2014 9.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Oznámení o době a místě konání voleb
22.9.2014 11.10.2014
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15.listopadu 10.9.2014 18.11.2014 
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej/ výměnu pozemku parc. č. 721 v K.Ú. Ostrá 10.9.2014 31.10.2014
Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014:
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
25.8.2014 11.10.2014
Program 43. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 3. 9. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
 
20.8.2014 4.9.2014
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRADIŠTKO, Č.j. 480/14
 
30.7.2014 19.8.2014
Záměr na prodej/ výměnu pozemku č. 436/10 a 436/11 v k.ú. Ostrá
 
28.7.2014 29.8.2014
Zahájení další části procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA) ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020", Č.j. 449/14

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA:
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011, na období 2014 - 2020 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K
 
28.7.2014 19.8.2014
Záměr na prodej / výměnu pozemku 415/4 v k.ú. Ostrá, č.j. 435/2014 7.7.2014 2.9.2014
Záměr na prodej pozemku parc. č. 436/10, č. j. 471/2014
 
7.7.2014 2.9.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro pana Romana Velebila.
Vydal: Obecní úřad Ostrá
23.6.2014 10.7.2014
Program 42. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 25.6.2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

 
17.6.2014 25.6.2014
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018 26.5.2014 11.10.2014
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ZA OBEC OSTRÁ A ŠNEPOV
 
26.5.2014 19.6.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - o oznámení opatření obecné povahy nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem.
MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK, odbor životního prostředí
22.5.2014 11.6.2014
Veřejná vyhláška - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2014 pro místa odběrů vzorků vody 12.5.2014 2.7.2014
Návrh opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem.
MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK, odbor životního prostředí
12.5.2014 27.5.2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb 7.5.2014 26.5.2014
Program 41. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 14. 5. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
 
6.5.2014 14.5.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 11.6.2014
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí v roce 2014 29.4.2014  11.6.2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013:
Voda odpadní, a.s.
Voda pitná, a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
29.4.2014  11.6.2014
Informace pro voliče který se přestěhoval - ohlašovny.doc 8.4.2014  26.5.2014
Konkurz na ředitelku mateřské školy Stratov 8.4.2014 30.4. 2014
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v "Dopracování Územního plánu obce Ostrá",  Č.j. 212/2014/ÚP
Zadávací dokumentace
Vydal: Obec Ostrá
 
3.4.2014 30.4. 2014
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A  - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2014,
Vydala: Krajská hygienická stanice
1.4.2014 30.4. 2014
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014 - informace o počtu a sídle voleb.okrsku 1.4.2014 26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel
Vydal. Státní veterinární správa, čj. SVS/2014/020204-G
25.3.2014 25.3.2015
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Přehled vlastníků
Vydal: ÚZSVM
24.3.2014 21.10.2014
Program 40. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 2.4.2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
18.3.2014 2.4.2014
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2013 12.3.2014 1.4.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polabí, IČ 71216286
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
10.3.2014 1.4.2014
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej mopedu Jawa
Vydal: Obec Ostrá,  Naše č.j: 154/2014/babeta
10.3.2014 1.4.2014
Varroáza včel -č.j. SVS/2014/015659-S
Vydal. Státní veterinární správa
4.3.2014 25.3.2014
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém“

 
24.2.2014 14.3.2014
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu č.j.: 104/2014/rozhlas „Rekonstrukce obecního rozhlasu – přechod na bezdrátový systém“
Příloha
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 (24.2.2014)
Soutěžní lhůta končí dne 14. 3. 2014 v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá, naše č.j.  Č.j.104 /2014/veř.zak
17.2.2014 20.3.2014
Program 39. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 19. 2. 2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
11.2.2014 19.2.2014
Dražební vyhláška 180 Ex 5368/12-38 proti povinné Vandě Karbusické
Vydal: Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. Zuzana Sobíšková,
10.2.2014 4.3.2014
Dražební vyhláška 029 EX 400/10-97 proti povinné Monice Fryčové
Vydal: Exekutorský úřad Pardubice, JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor
10.2.2014 4.3.2014
38. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá se koná dne 29.1.2014 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
20.1.2014 29.1.2014
Schválený rozpočet obce na rok 2014
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2013 6.1.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
18.11.2013 10.2.2014
Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2013/033429-S Mimořádné veterinární opatření - varroáza včel
Vydal: Státní veterinární správa
5.6.2013 4.3.2014

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111