Úřední deska   Archív úřední desky 2012  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Rozhodnutí o umístění stavby Zahradní domek, Ostrá parc.č.1136/7, stavebník Miroslav Crha, Vladimíra Crhová, Č.j.: SÚ/65389/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
21.12.2012 14.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Vydal: Obec Ostrá
21.12.2012 10.1.2013
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2012 10.1.2013
Program 26. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 19. 12. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obech Ostrá
 
11.12.2012 20.12.2012
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ garáž a venkovní posezení a biotop u rodinného domu č.p. 198 na pozemku parc. č. 1136/8 (zahrada) v katastrálním území Ostrá, stavební Jan Michálka, Č.j.: SÚ/62555/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
10.12.2012 2.1.2013
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ kopaná studna Ostrá na pozemku parc. č. 1452 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrá, stavebník Petr Jandl, Věra Jandlová, Č.j.: SÚ/62254/12/Šla
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
10.12.2012 2.1.2013
Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Mydlovarský luh, kterou se vymezuje stejnojmenná evropsky významná lokalita a oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o toto území
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
5.12.2012 6.1.2013
Rozhodnutí o umístění stavby Optická síť Ostrá, stavebník Lysa Free, Č.j.: SÚ/60858/12/Čí
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
5.12.2012 21.12.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2013
Vydal: Mikroregion Polabí
4.12.2012 19.12.2012
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Ostrá
27.11.2012 10.1.2013
Rozpočet na rok 2013
Vydal: Obec Ostrá
22.11.2012 17.12.2012
Program 25. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
14. 11. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
12.11.2012 14.11.2012
ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA ROK 2013
Vydal: Obec Ostrá
30.10.2012 17.12.2012
Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení "Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php
 
22.10.2012 22.11.2012
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012 v Ostré
Vydal: Obecní úřad Ostrá
15.10.2012 15.11.2012
Změna rozhodnutí o umístění stavby - změna protihlukových opatření, protihlukový val, stavebníci Michal Skuhrovec, Simona Skuhrovcová, Luboš Čepička, č.j. SÚ/47141/12/Čí
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
11.10.2012 30.10.2012
MIMOŘÁDNÁ SITUACE - OTRAVY METYLALKOHOLEM 21.9.2012 13.11.2012
Dražební vyhláška č.j.: 091 EX 02558/09-052 proti povinnému: Albert Velíšek, bytem Ostrá čp.43,
Vydal: soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3
11.7.2012 21.8.2012
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER a.s.
Vydal: dražebník ODOAKER, a.s., navrhovatel JUDr. Jitka Krejčíková
18.6.2012 30.7.2012
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 2/2012
Vydal: Obec Ostrá
19.11.2012 13.3.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013
Vydal: Obec Ostrá
19.11.2012 17.12.2012
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - LysaFree, Optická síť OSTRÁ
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
25.10.2012 13.11.2012
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Jan Michálka
garáž a venkovní posezení a biotop u rodinného domu č.p. 198
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
25.10.2012 13.11.2012
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Petr Jandl,
Věra Jandlová, kopaná studna Ostrá
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
25.10.2012 13.11.2012
OZNÁMENÍ - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Zahradní domek Ostrá na pozemku parc. č. 1136/7, stavebník Miroslav Crha, Vladimíra Crhová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
2.10.2012 19.10.2012
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje -OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Vydal: Obecní úřad Ostrá
24.9.2012 15.10.2012
Program 24. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne
3. 10. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
19.9.2012 3.10.2012
Rozhodnutí o umístění stavby RD, domovní studna a DČOV na pozemku parc.č.878/20 v k.ú. Ostrá, stavebník Luděk Cerman (Č.j. SÚ/42813/12/Šla)
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
5.9.2012 24.9.2012
Vyhláška o stanovení počtu členů okrskové volební komise
Vydal: Obec Ostrá
8.8.2012 15.10.2012
Program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 15. 8. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
7.8.2012 15.8.2012
Rozpočtový výhled na období 2013-2016
Vydal: Obec Ostrá
24.7.2012 14.8.2012
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Vydal: Obec Ostrá
27.6.2012 14.7.2012
Oznámení o pronájmu obecního pozemku parc.č. PK 1064/3 č.j.:230/2/2012
Vydal: Obec Ostrá
5.6.2012 9.7.2012
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků, č.j.:345/2012/3/ pole
Vydal: Obec Ostrá
5.6.2012 2.7.2012
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem obecních pozemků, č.j.:345/2012/2/ pole
Vydal: Obec Ostrá
5.6.2012 2.7.2012
Program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 27. 6. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá 18.6.2012 28.6.2012
Celkové vyúčtování -Voda pitná bez Sladovny za rok 2011 s komentářem
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
18.6.2012 11.7.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polabí
Vydal: DSO Mikroregion Polabí
30.5.2012 14.6.2012
Závěrečný účet DSO Mikroregion Polabí za rok 2011
Vydal: DSO Mikroregion Polabí
30.5.2012 14.6.2012
Program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 30. 5. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
22.5.2012 30.5.2012
Rozhodnutí - Povolení výjimky pro umístění stavby zahradní domek, Ostrá, stavebník M.Crha, V.Crhová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
16.5.2012 5.6.2012
Rozhodnutí o změně stavby - Úprava stávajícího vjezdu do areálu Ostrá, stavebník Pěstitel Stratov
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
16.5.2012 5.6.2012
Rozhodnutí o umístění stavby - RD, stavebník Ing. V.Svoboda, J.Svobodová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
16.5.2012 5.6.2012
O P A T Ř E N Í č. 1/2012 o omezení vstupu do honitby
Vydal: Obec Ostrá
30.4.2012 2.7.2012
Informace z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne
18. 4. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
25.4.2012 4.5.2012 
Rozhodnutí o změně stavby, stavebník Pěstitel Stratov, a.s.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
23.4.2012 11.5.2012 
Oznámení o prodeji a směně pozemků
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2012 21.5.2012 
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na pronájem obecního pozemku PK 1064/3 v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2012 11.5.2012
Program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 26. 4.2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2012 26.4.2012
Program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 18. 4. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
10.4.2012 18.4.2012
VV - DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově FINANČNÍHO ÚŘADU V NYMBURKU
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 47780/12/053960201677, jímž se stanovuje DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012 za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti  uvedeného správce daně.
Vydal: FINANČNÍ ÚŘAD V NYMBURKU
4.4.2012 21.5.2012
Konkurz na obsazení funkce ředitele/-ky MATEŘSKÉ ŠKOLY STRATOV, okres Nymburk
Vydal: Obec Stratov
27.3.2012 23.4.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Vydal: Obec Ostrá
21.3.2012 21.4.2012
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Ing. Vladimír Svoboda, Jaroslava Svobodová,rodinný dům s garážovým stáním
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
21.3.2012 16.4.2012
Program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 21. 3. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal:  Obec Ostrá
13.3.2012 21.3.2012
Posuzování vlivu na životní prostredí podle zákona c. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonu,ve znění pozdejších předpisu – zahájení zjištovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“
Vydalo: Ministerstvo životního prostředí
12.3.2012 13.4.2012 
Spojené územní a stavební řízení - přístavba a stavební úpravy skladu Ostrá, stavebník Pěstitel Stratov, a.s.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
8.3.2012 26.3.2012
Zahájení územního řízení - úprava vjezdu do areálu Ostrá, stavebník Pěstitel Stratov, a.s.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
8.3.2012 26.3.2012
Zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 22.2. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal:  Obec Ostrá
28.2.2012 26.3.2012 
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej částí obecního pozemku parc.č. PK 48/1 a KN 121 v k.ú. Ostrá
Vydal:  Obec Ostrá
22.2.2012 12.3.2012

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Oprava plotu u budovy č.p. 109

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu č.j. 104/2012/veř.zak „Oprava plotu u budovy č.p.109, k.ú Ostrá“
Soutěžní lhůta končí 23.3.2012 ve 12,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá
 
20.2.2012 26.3.2012
Program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 22. 2. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
15.2.2012 27. 2.2012
Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
8.2.2012 27. 2.2012
Dražební jednání dne 20.3.2012 v 10,00 proti povinné Haně Malé, č.j. 90 EX-470/10-25.
Vydal: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
8.2.2012 27. 2.2012
Dražební jednání dne 20.3.2012 v 10,00 proti povinné Haně Malé, č.j. 90 EX-470/10-24.
Vydal: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
8.2.2012 27. 2.2012
Stavební povolení Rodinný dům, parkovací stání a kanalizační přípojka Ostrá  na pozemku parc. č. 361/2, stavebník Miroslava Bělohradská a David Bělohradský
Vydal: MěÚ Lysá, Stavební úřad
7.2.2012 27. 2.2012
Zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 28.12. 2011
Vydal: Obec Ostrá
6.1.2012 27. 2.2012
Stav projektu RÚIAN/ISÚI a současná situace v doplňování a čištění dat v tomto základním registru
Vydal: Český úřad zeměměřický a katastrální
3.1.2012 27. 2.2012
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod v roce 2012 v Obci Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
12.1.2012 30.1.2012
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej částí obecních pozemků v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
11.1.2012 31.1.2012
Oznámení o uložení písemnosti č.j: 756/2/2011/EO/TP o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
panu Václavu Němcovi, nar. 28. 7. 1978, paní Kateřině Zítové, nar. 27. 6. 1985, Gabriele Němcové, nar. 12. 9. 2007 a Sofii Němcové, nar. 24. 9. 2010
Vydal: Obecní úřad Ostrá
5.1.2012 23.1.2012
Program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 11. 1. 2012 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
4.1.2012 11.1.2012
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na výpůjčku jedné místností v obecní budově č.p.109 v Ostré
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2011 10.1.2012
Obec Ostrá Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.

Příloha k Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
20.10.2011 27. 2.2012

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111