Úřední deska   Archív úřední desky 2011  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 28.12. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
21.12.2011 29.12.2011
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na výpůjčku jedné místností v obecní budově č.p.109 v Ostré
Vydal: Obec Ostrá
19.12.2011 10.1.2012
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2012
Vydal: Mikroregion Polabí
12.12.2011 2.1.2012
Rozhodnutí o umístění stavby: Domovní čistírna odpadních vod (DČOV)
pro 2EO-typ pro chatu Ostrá č.e. 0447na pozemku parc. č. 645 v katastrálním území Ostrá. Stavebník Miloš Šafránek, Kateřina Šafránková
Vydal: MěÚ Lysá, Stavební úřad
1.12.2011 19.12.2011
Oznámení ceny vodného a stočného od 1.1.2012
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
30.11.2011 2.1.2012
Program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 30.11. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
21.11.2011 30.11.2011
Záměr na uzavření nájmu k pozemkům parc. č. 359 a 360/1 v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
21.11.2011 19.12.2011
Program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 3.11. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
27.10.2011 3.11.2011
Informace z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se konalo dne 18.10.2011
Vydal: Obec Ostrá
24.10.2011 30.11.2011
Obec Ostrá Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.

Příloha k Nařízení obce Ostrá č. 1/2011
20.10.2011 27. 2.2012
Stavební povolení na stavbu: Kabelové vedení 1kV č.stavby IV-12-6012022 Ostrá na pozemcích parc. č. 96, 354, 882/1, 882/5, 882/13, 882/38, 882/39, 882/40, 882/56, 882/62, 882/67, 883/2, 886, 1208, 1209/2, p. p. k. 906/1, 906/2, 907/2, 908/1, 909, 1563/2/d1, 1570/3, 1570/4, 1575 v katastrálním území Ostrá.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
14.10.2011 31.10.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - spouštěná studna a domovní ČOV se vsakem, Ostrá na pozemku parc. č. 881/23 v k.ú. Ostrá, stavebník Ing. Vladimír Svoboda, Jaroslava Urbanová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
14.10.2011 31.10.2011
KONTEJNERY
7. – 9.10.2011 KONTEJNER NA OBJEMNÝ DOMÁCÍ ODPAD - OSTRÁ, ZA OBECNÍM ÚŘADEM
8.10.2011 KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD 8,00 - 8,30 NA PARKOVIŠTI PŘED OÚ OSTRÁ.
8.10.2011 KONTEJNER NA NEBEZPEČNÝ ODPAD 8,00 - 8,30 NA PARKOVIŠTI PŘED OÚ OSTRÁ.
23.9.2011 10.10.2011
Program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 21.9.2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
13.9.2011 21.9.2011
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava plotu u budovy č.p. 109"
Zadávací dokumentace
Soutěžní lhůta končí dne 7. 10.2011 v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá
12.9.2011 7.10.2011
Informace z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá dne 31. 8. 2011
Vydal: Obec Ostrá
7.9.2011 21.9.2011
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej částí obecních pozemků parc.č. PK 48/1 a 54/2 v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
2.9.2011 21.9.2011
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ČEZ Distribuce, a.s., Kabelové vedení 1kV č.stavby IV-12-6012022 Ostrá
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad
1.9.2011 16.9.2011
Ing. Vladimír Svoboda, Jaroslava Urbanová,  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: spouštěná studna a domovní ČOV se vsakem na pozemku parc. č. 881/23 v katastrálním území Ostrá.
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad
30.8.2011 15.9.2011
Program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 31. 8. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
22.8.2011 31.8.2011
Program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 10. 8. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
2.8.2011 10.8.2011
Veřejná zakázka  malého rozsahu - Oprava plotu u budovy č.p. 109 v k.ú. Ostrá
Soutěžní lhůta končí dne 19.8.2011 v 11,00 hodin.
Vydal: Obec Ostrá
Zadávací dokumentace
20.7.2011 19.8.2011
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti  občanu Zdeněk Tůma, nar.15. 8.1954, Ostrá čp. 29
Vydal: Obec Ostrá
14.7.2011 30.7.2011
Informace z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se konalo dne 22. 6. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
29.6.2011 31.8.2011
Informace z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 18. 5. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
29.6.2011 31.8.2011
Stavební povolení - Místní komunikace včetně 7 parkovacích míst, rozšíření stávající místní komunikace
Vodovodní řad, kanalizační řad Ostrá na pozemku st.p.94, parc. č. 95/1, 354, 862, 882/1, 883/2, 885/3, 885/4, 885/5, 1208, 1209/2, p. p. k. 906/1, 906/2, 909, 911, 1570/1, 1570/4, 1595 v katastrálním území Ostrá.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
28.6.2011 14.7.2011
Program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 22. 6. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Vydal: Obec Ostrá
14.6.2011 22.6.2011
Stavební povolení - domovní ČOV - Gabriela Farkašová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
7.6.2011 23.6.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cenových předpisů
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
1.6.2011 30.6.2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2010
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
1.6.2011 30.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Vydal: Obec Ostrá
1.6.2011 22.6.2011
Komentář k celkovému vyúčtování výpočtu cen vodného a stočného za rok 2010 podle cenových předpisů
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
1.6.2011 30.6.2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2010
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
1.6.2011 30.6.2011
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající v "Oprava místních komunikací "
Vydal: Obec Ostrá
30.5.2011 1.7.2011
Protokol o zkoušce pitné vody ze vzorku ze dne 2.5.2011
Vydal: Vodohospodářská laboratoř Nymburk
25.5.2011 26.6.2011
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Michal Skuhrovec,
Simona Skuhrovcová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
23.5.2011 23.6.2011
Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Ostrá, okres Nymburk
Vydal: Obec Ostrá
23.5.2011 28.6.2011
Rozhodnutí o směně částí obecního pozemku manželům Simoně a Michalu Skuhrovcovým
Vydal: Obec Ostrá
20.5.2011 20.6.2011
Rozhodnutí o prodeji částí obecního pozemku jediným žadatelům, manželům Simoně a Michalu Skuhrovcovým
Vydal: Obec Ostrá
20.5.2011 20.6.2011
Informace ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 13. 4.2011
Vydal: Obec Ostrá
27.4.2011 29.6.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Hospodářský objekt a domovní studna - Ostrá, Ing. Zdeněk Fiedler, Mgr. Blanka Fiedlerová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
31.5.2011 16.6.2011
Územní rozhodnutí - Vymezení pozemku pro novou komunikaci a pozemků pro stavbu RD Ostrá - Pavel a Marie Matějovi
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
26.5.2011 13. 6.2011
Výběrové řízení - na pronájem bytu v budově č.p. 109 v obci Ostrá.
Vydal: Obec Ostrá
24.5.2011 10.6.2011
Veřejná vyhláška - Martin Pudil
Vydal: Obecní úřad Ostrá
24.5.2011 9.6.2011
Záměr na uzavření nájmu ke kiosku v Ostré
Uzavírka písemných nabídek je do 3. 6.2011 do 15,00 hod. včetně.
Vydal: Obec Ostrá
19.5.2011 3.6.2011
Program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 18. 5. 2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
11.5.2011 18.5.2011
Stavební povolení - Tříkomorový čistící systém a filtrační pole
Ostrá 0252 na pozemku parc. č. 524 v katastrálním území Ostrá, Zuzana Miklisová.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
5.5.2011 23.5.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 pro Mikroregion Polabí
Vydal: DSO  Mikroregion Polabí
26.4.2011 26.5.2011
Závěrečný účet hospodaření DSO za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 pro Mikroregion Polabí
Vydal: DSO  Mikroregion Polabí
26.4.2011 26.5.2011
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 55280/11 - Daň z nemovitostí na rok 2011
Vydal: Finanční úřad v Nymburku
26.4.2011 26.5.2011
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, Pavel Matěj, Marie Matějová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem
26.4.2011 23.5.2011
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu k bytu v obecní budově č.p.109 v Ostré
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2011 5.5.2011
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na prodej částí obecního pozemku parc.č. PK 907/4 v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2011 5.5.2011
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na směnu pozemků dle GP 578-90/2010
Vydal: Obec Ostrá
19.4.2011 5.5.2011
Dražební vyhláška proti povinnému Pavel Snoha, Ostrá, na 15.4.2011
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
11.4.2011 15.4.2011
Program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 13.4.2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
5.4.2011 13.4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby Vodovodní přivaděč Kostomlady - Ostrá
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
31.3.2011 20.4.2011
Informace z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 16. 3.2011 od 19,00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
30.3.2011 20.4.2011
Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost pro pana Václava Košťála.
Vydal: Obecní úřad Ostrá
29.3.2011 15.4.2011
Termíny přistavení kontejnerů na domácí velkoobjemový odpad a na nebezpečný odpad
Vydal: Obecní úřad Ostrá
29.3.2011 14.5.2011
Rozhodnutí o prodeji obecních pozemků
pozemek parc.č. 709/16 o výměře 50 m2 a
pozemek parc.č. 709/17 o výměře 7 m2
Vydal: Obec Ostrá
22.3.2011 23.4.2011
Rozhodnutí o pronájmu obecních pozemků
pozemku parc.č. 131/1, o výměře 3.690 m2
pozemku parc.č. 131/4 o výměře 108 m2
Vydal: Obec Ostrá
22.3.2011 23.4.2011
Informace o transformace Zemědělské vodohospodářské správy
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
21.3.2011 20.4.2011
Metodický pokyn č. 1/2010 - Informace o transformace Zemědělské vodohospodářské správy
Vydal: Ministerstvo zemědělství ČR
21.3.2011 20.4.2011
Veřejná vyhláška o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: Středočeský kraj
16.3.2011 5.5.2011
Informace z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 16. 2.2011 od 19,00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
16.3.2011 20.4.2011
Kontakty na detašované pracoviště ČSÚ Nymburk a sběrná místa
Vydal: ČSÚ Nymburk
14.3.2011 20.4.2011
Výběrové řízení na obsazení místa pracovnice Obecního úřadu Ostrá Vydal: Obec Ostrá 8.3.2011 15.4.2011
Program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 16.3.2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
8.3.2011 16.3.2011
Vymezení sčítacích obvodů
Vydal: ČSÚ
7.3.2011 20.4.2011
INFORMAČNÍ LETÁK ČSÚ KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČR
Vydal: ĆSÚ
7.3.2011 20.4.2011
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - DRAŽBA NEMOVITOSTI  12. dubna 2011 - v 10:30 hodin v Exekutorském úřadu Praha 2, Kateřinská 13, Praha 2, Předmětem dražby jsou: nemovitosti (spoluvlastnický podíl) zapsané na LV:279 pro k.ú. Ostrá, obec Ostrá, okres Nymburk
Vydal: Exekutorský úřad Praha 2
3.3.2011 15.4.2011
Oznámení - z technických důvodů nelze vyvěsit zápis ze zasedání 16. 2.2011.  Omlouváme se, pracuje se na odstranění závady.
Vydal: Obecní úřad Ostrá
24.2.2011 16.3.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Vydal: Obec Ostrá
17.2.2011 1. 4.2011
Rozhodnutí o umístění stavby - výměna HDS za RS -Lysá nad Labem -Litol 0208 -IE-12-6003875
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební odbor
15.2.2011 4.3.2011

Program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 16.2.2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Ostrá
Vydal: Obec Ostrá

9.2.2011 24.2.2011
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ -Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovodní přivaděč Kostomlaty -Ostrá
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
7.2.2011 24.2.2011
Návrh rozpočtu Mikroregionu Polabí na rok 2011
Vydal: Mikroregion Polabí
1.2.2011 24.2.2011
Informace ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá dne 13. 1.2011
Vydal: Obec Ostrá
25.1.2011 24.2.2011
Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 09.02.2011 v 10.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, usnesením č.j. 120 EX 6545/08-43 se nekoná.
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy
24.1.2011 24.2.2011
Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a.s.
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
6.1.2011 24.2.2011
Výzva k doplnění žádosti o dodatečné povolení stavby garáž
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
26.1.2011 15.2.2011
Veřejná vyhláška - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Eva Hýlková
Vydal: Obecní úřad Ostrá
7.1.2011 23.1.2011
Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá,
které se koná dne 13.1.2011 od 19:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
5.1.2011 14.1.2011

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce

20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111