Úřední deska   Archív úřední desky 2010  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Exekuční příkaz proti povinnému: Micka František
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy
22.12.2010 24.1.2011
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod v roce 2011
v Obci Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
15.12.2010 1.1.2011
659-10 Záměr na pronájem 131-1 a 131-4
Vydal: Obec Ostrá
15.12.2010 3.1.2011
660-10 Záměr na prodej pozemků 709-16 a 709-17
Vydal: Obec Ostrá
15.12.2010 3.1.2011
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTRÁ Č.2/2010
O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ A PRŮBĚH AKCÍ TYPU TECHNOPÁRTY A O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V SOUVISLOSTI S JEJICH KONÁNÍM
Vydal: Obec Ostrá
15.12.2010 6.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích
Vydal: Obec Ostrá
15.12.2010 7.1.2011
658-10 Záměr na prodej dřeva
Vydal: Obec Ostrá
13.12.2010 3.1.2011
Dražební vyhláška proti povinnému: Jiřina Svorčíková
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
10.12.2010 20.12.2010
Obec Ostrá- Nařízení obce Ostrá č. 1/2010, kterým se stanovují úseky místních komunikací, chodníků, přístupových cest k obytným objektům a nemovitostem, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období.
Vydal: Obec Ostrá
26.11.2010 17.1.2011
Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 25.11.2010 od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
26.11.2010 1.12.2010
Program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se koná dne 1.12.2010 od 19,00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
25.11.2010 1.12.2010
2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ
SE KONÁ DNE 25.11.2010 OD 19,00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU OSTRÁ
Vydal: Obecní úřad Ostrá
18.11.2010 25.11.2010
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá
konaného dne 9.11.2010, od 19,00 hodin

Vydal: Obecní úřad Ostrá
10.11.2010 25.11.2010
I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Ostrá
Místo konání: Obec Ostrá – zasedací místnost OÚ, Ostrá č.p.172
Doba konání: 9. listopadu 2010 od 19,00 hodin
Vydal: Obecní úřad Ostrá
1.11.2010 10.11.2010
Stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu Ostrá, Šnepov č.p. 5, Tomáš Slaba, Kateřina Slabová
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
19.10.2010 15.11.2010
Veřejná vyhláška uložení daňové písemnosti daňovému subjektu :
Jančík Pavel, č.j. 64015/10/053940203500
Vydal: Finanční úřad v Nymburku
19.10.2010 15.11.2010
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
k
onané ve dnech 15.10. – 16.10.2010.

Vydal: Obecní úřad Ostrá
16.10.2010 9.11.2010
Oznámení společného jednání o jednání o návrhu územního plánu obce Ostrá ve středu 3.11.2010
Hlavní výkres návrhu územního plánu obce Ostrá
Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, Stavební úřad
13.10.2010 3.11.2010
OBSAH NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - A - Textová část
ÚZEMNÍ PLÁN OSTRÁ -  B - ODŮVODNĚNÍ
13.10.2010 15.11.2010
Informace o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a na nebezpečný odpad ve dnech 3- - 5. prosince 2010
Vydal: Obecní úřad Ostrá
8.10.2010 6.12.2010
SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ, Slaba
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem, stavební úřad
23.9.2010 18.10.2010
Úprava rozpočtového výhledu na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Ostrá
15.9.2010 18.10.2010
Informace z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Ostrá, které se konalo dne 14. 9.2010 od 19,00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
15.9.2010 18.10.2010
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Vydal: Obecní úřad Ostrá
10.8.2010 18.10.2010
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Jmenování zapistovatelky okrskové volební komise
Vydal: Obecní úřad Ostrá
10.8.2010 18.10.2010
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE Č. 1/38 NYMBURK - MLADÁ BOLESLAV z důvodu napojení obchvatu Nymburka na 1/38,
délka uzavírky 500m, délka objízdné trasy 34 km.
Vydal: DIO Nymburk
30.7.2010 18.10.2010
OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - Michal Skuhrovec, Simona Skuhrovcová, Luboš Čepička žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 882/1, 883/2, p. p. k. 906/1, 906/2, 909 v katastrálním území Ostrá 26.7.2010 24.8.2010
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ -  Tomáš Slaba, Kateřina Slabová
 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu Ostrá, Šnepov č.p. 5
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d
20.7.2010 24.8.2010
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočnéPro kalendářní rok : 2009
Komentář k celkovému vyúčtování
Vydal: Vodovody a kanalizace Nymburk
29.6.2010 24.8.2010
Obec Ostrá vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb.
konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Ostrá
Vydal: Obecní úřad Ostrá
29.6.2010 24.8.2010
VÝZVA k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající ve zhotovení stavby:
OSTRÁ – VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD JÍDELNOU A KUCHYNÍ MŠ OSTRÁ, č.p.109
Prohlídka je možná pouze dne 1.7.2010 od 9,00 do 10,00h na místě
Vydal: OBEC OSTRÁ
22.6.2010 24.8.2010
Mikroregion Polabí -  Závěrečný účet za rok 2009
Vydal: Mikroregion Polabí
20.5.2010 24.8.2010
Oznámení o době a místě konání voleb DO PSPČR
Vydal: Obecní úřad Ostrá
12.5.2010 31.5.2010
Rozhodnutí o prodeji obecního pozemku:
pozemek parc.č. 226/2 o výměře 258 m2, zahrada, paní Marii Hubáčkové, Ostrá čp. 159
pozemek parc.č. 228/2 o výměře 205 m2, zahrada, panu Václavu Jandíkovi, Lublinská 571/1, Praha-Troja
Vydal: Obecní úřad Ostrá
26.4.2010 27.5.2010
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
29.3.2010 26.4.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
29.3.2010 26.4.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Ostrá
29.3.2010 26.4.2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010
Vydal: Obecní úřad Ostrá
29.3.2010 26.4.2010
Dražební vyhláška proti povinnému Milan Gregor
Vydal: Exekutorský úřad Přerov
29.3.2010 26.4.2010
Oznámení o zahájení jednání o´ÚPO Stratov
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d
23.3.2010 26.4.2010
Zastupitelstvo Obce Ostrá, na veřejném zasedání, dne 23. 3.2010, stanovilo počet členů Obecního zastupitelstva pro nové volební období a to: 7 (sedm) členů
Vydal: Obec Ostrá
23.3.2010 26.4.2010
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu k bytu v obecní budově č.p.109 v Ostré
Vydal: Obec Ostrá
17.3.2010 2.4.2010
Vyhlášení záměru Obce Ostrá na prodej obecních pozemků
p.č. 228/2 a p.č.226/2 v k.ú. Ostrá
Vydal: Obec Ostrá
17.3.2010 2.4.2010
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Pavel Jančík
Vydal:
Celní úrad Praha D1
2.3.2010 12.4.2010
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OSTRÁ
Vydal: Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d
12.2.2010 12.4.2010
Rozhodnutí o umístění stavby  - studna kopaná, I.Kammermayerová
Vydal: Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
22.1.2010 9.2.2010
Provedení zkoušky nepropustnosti jímky - Zápotocký
Vydal: Vydal: MěÚ Lysá nad Labem, stavební úřad
13.1.2010 9.2.2010

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111