Úřední deska   Archív úřední desky 2008  
 
 

UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Posuzování vlivů na životní prostředí 18.12.2008 6.1.2009
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O URČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU  A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Tereza Ronovská 5.12.2008 16.1.2009
Nabídka pozemků určených k převodu Pozemkovým fondem ČR 5.12.2008 5.1.2009
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající ve zhotovení stavby OSTRÁ – PRODLOUŽENÍ KANALIZACE 20.11.2008 8.12.2008
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, spočívající ve zhotovení stavby OSTRÁ – DODÁVKA STŘECHY NA Č.P.109 OSTRÁ 20.11.2008 8.12.2008
Vyhlášení záměru Obce Ostrá, na prodej části obecního pozemku parc.č. 350/1 v k.ú. Ostrá 14.11.2008 3.12.2008
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE OSTRÁ na rok 2009 13.11.2008 16.12.2008
Výše a způsob úhrady stočného v roce 2009 v Obci Ostrá
Rozhodnutí Zastupitelstva Obce Ostrá, dne 13.11.2008
13.11.2008 16.12.2008
Obecně závazná vyhláška Obce Ostrá č.2/2008
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Ostrá včetně systému nakládání se stavebním odpadem
13.11.2008 16.12.2008
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTRÁ, Č.4/2008,
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OSTRÁ Č.1/2003 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
13.11.2008 16.12.2008
Obecně závazná vyhláška Obce Ostrá č.1/2008
o místních poplatcích
13.11.2008 16.12.2008
Obecně závazná vyhláška Obce Ostrá č.3/2008
kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Ostrá, č. 1/2005,
kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
13.11.2008 16.12.2008
S t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu:
Kabel NN pro pozemek parc.č. 881/10 kat. území Ostrá
30.10.2008 16.11.2008
ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ČEZ Distribuce a.s.,  - úprava TS, kabel NN v katastrálním území Ostrá 13.10.2008 31.10.2008
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti -  Zdeněk Tůma 6.10.2008 6.11.2008
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 17.9.2008 17.10.2008
SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Kabel NN pro pozemek parc.č. 881/10 kat. území Ostrá
- veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
2. října 2008 (čtvrtek) v 9,00 h
3.9.2008 19.9.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Jaroslava Cafourková, Marie Škotová 20.8.2008 20.9.2008
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Botanicus,spol.s r.o
20.8.2008 20.9.2008
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje
19.8.2008 19.9.2008
Nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR   15.8.2008 15.9.2008
Oznámení k volbám do Zastupitelstev krajů a
do Senátu Parlamentu České republiky
31.7.2008 31.8.2008
Jmenování zapisovatele a počet členů OVK 31.7.2008 31.8.2008
FÚ v Nymburku - veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Kryštof Krucký  26.6.2008 26.7.2008
Ceník vodného a stočného 23.6.2008 31.7.2008
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
„ Aktualizace Plánu odpadového hospodářství
Středočeského kraje“. 
3.7. 2008 4.8.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
rodinný dům, přístřešek pro osobní automobil, domovní studna, jímka Ostrá
13.3.2008 27.3.2008
NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č.5/2008
kterým se mění Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj č.17/2006 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení varroázy včel
12.3.2008 12.4.2008
OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ČEZ Distribuce a.s., dne 7.1.2008 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Ostrá - kabelové vedení NN pro č.p. 881/17
24.1.2008 24.2.2008
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační stoka a přípojky pro RD Ostrá
21.1.2008 21.2.2008

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111