Úřední deska   2017  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
POZVÁNKA NA 34. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 21.11. 2017 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
11.11.2017  
Rozpočtové opatření č. 7/2017 8.11.2017  
MZE - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, zpracování těžeb nahodilých. 7.11.2017  
Obec Ostrá vyhlašuje záměr na uzavření nájmu ke kiosku u jezera v Ostré na obecním pozemku p.č.dle PK 1607/22.
Příloha:
Smlouva o nájmu kiosku v Ostré
6.11.2017  
Zápis z 33. veřejného jednání ZO Ostrá dne 2. 11. 2017 na OÚ Ostrá 6.11.2017  
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR KONANÝCH VE DNECH 20. – 21.10.2017 V OBCI OSTRÁ 23.10.2017  
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností 23.10.2017  
Rozhodnutí o umístění stavby Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě Ostrá 17.10.2017  
Veřejně prospěšné práce - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000059 10.10.2017  
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.8.2017 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
27.9.2017  
Exekuční příkaz č.j.: 103 Ex 37800/13-14 prodejem nemovitosti.  27.9.2017  
Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy č. 247/17, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, umístění měřiče okamžité rychlosti v obci Ostrá. 26.9.2017  
Stavební povolení na stavbu: Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov 21.9.2017  
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje 21.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 6/2017 19.9.2017  
OZNÁMENÍ o dokončení katastrálního operátu Ostrá. 11.9.2017  
Rozpočtové opatření č. 5/2017 24.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 4/2017 11.7.2017  
Rozpočtové opatření č. 3/2017 25.5.2017  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016 7.4.2017  
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017  
Rozpočtové opatření č. 1/2017 9.3.2017  

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 1/2017 o místních poplatcích je k dispozici
na Obecním úřadě nebo na webových stránkách.

24.1.2017  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích 24.1.2017  
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 trvá

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111