Úřední deska   2018  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na silnici č. II/272 ulice Jedličkova v Lysé nad Labem z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes železniční trať.
Termín přechodné úpravy provozu: od 15.04.2018 do 31.09.2019
Přílohy:
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 MAPOVÁ PŘÍLOHA
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 DODATEK

 
16.3.2018  
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. 13.3.2018  
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu.pdf 1.3.2018  
POZVÁNKA NA 37. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 6.3.2018 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
26.2.2018 9.3.2018
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 36592/13-132 22.2.2018  
Veřejné projednání návrhu změny ÚP Lysá. 9.2.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 15.1.2018  
Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2018 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na roky 2018 - 2021. 11.1.2018  
Schválený rozpočet Mateřské školy Ostrá na rok 2018. 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrá na roky 2018 - 2020. 11.1.2018  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místních poplatcích 29.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Oznámění o době a místě konání volby prezidenta.
28.12.2017  
Místní poplatky na rok 2018 – obec Ostrá 22.12.2017  
Veřejnoprávní smlouva - CSZS Poděbrady.pdf 15.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
15.12.2017  
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ostrá 13.12.2017  
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf
27.11.2017  
Veřejně prospěšné práce - projekt CZ 03.1.48/0,0/0,0/15_121/0000059 10.10.2017  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016 7.4.2017  
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 trvá

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2018 - 2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111