Úřední deska   2017  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů. 28.4.2017  
Oznámení o vyložení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2017 od 28. 04. 2017 do 29. 05. 2017. 28.4.2017  
Rozhodnutí nařizujezákaz vstupu do částí honitby Ostrá  v lokalitě vyznačené na přiložené mapce, která je bažantnicí,  a to od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 18.4.2017  
ÚZSVM Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/016/2017 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Ostrá - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 847 o výměře 10743 m2
12.4.2017  
Návrh závěrečného účtu Obce Ostrá za rok 2016
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrá.pdf
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016.pdf
Výkaz zisku a ztrát.pdf
Rozvaha - Bilance.pdf
Příloha.pdf
Tabulky finanční vypořádání 2016.pdf
Výsledková konta MŠ Ostrá k 31.12.2016.pdf
10.4.2017  
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy č. 9/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
10.4.2017  
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017 10.4.2017  
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, Studna na pozemku parc. č. 882/58 v k.ú. Ostrá 6.4.2017  
Opatření obecné povahy – nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem. 5.4.2017  
Obec Ostrá zveřejňuje záměr obce na pronájem části obecního pozemku u č.p. 198. 4.4.2017  
Obec Ostrá zveřejňuje záměr obce směnit obecní pozemky v k.ú. Ostrá. 30.3.2017  
Rozpočtové opatření č.. 2/2017 30.3.2017  
Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2016 29.3.2017  
Oznámení o zveřejnění dokumentů Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Polabí na období 2018-2021 a Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2017. 23.3. 2017  
Mikroregion Polabí - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Mikroregion Polabí - Rozpočtový výhled  2018 – 2021.
17.3.2017  
Zahájení řízení, kterým se nařizuje zákaz vstupu do části honitby Ostrá. 13.3.2017  
Návrh opatření obecné povahy - opatření obecné povahy, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Kostomlaty nad Labem. 1.3.2017  
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Přehled vlastníků aktualizovaný k 1.2.2017 (xlsx)
Vydal: ÚZSVM
23.2.2017  

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
Kompletní znění aktualizované vyhlášky OZV č. 1/2017 o místních poplatcích je k dispozici
na Obecním úřadě nebo na webových stránkách.

24.1.2017  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místních poplatcích 24.1.2017  
Nařízení obce Ostrá č. 1/2015, Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Vydal Obec Ostrá
8.4.2015 trvá

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111