Úřední deska   2018  
 
 

 UPOZORNĚNÍ - ochrana osobních údajů
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ostrá začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ostrá, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ostrá.

 Úřední deska - Správní řád
Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.
 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).

   
   

Dokument

Zveřejnění
od dne:
Zveřejnění
 do dne:
Výzva k podání nabídky Oznámení o zahájení výběrového řízení "Doplnění vodovodu v Ostré".
Přílohy ke stažení ve formátu ZIP
16.7.2018  
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 27.6.2018  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2017.doc
Rozvaha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
Příloha 2017.pdf
FIN 2017.pdf – PDF, 105 kB
Tabulky finančního vypořádání 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Ostrá za rok 2017.pdf

MŠ Ostrá - Rozvaha 2017.pdf
MŠ - Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf
MŠ - Příloha 2017.pdf
 
13.6.2018  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, souhlas se stanovením přechodné úpravy provozu.
Grafická příloha.
23.5.2018  
Koncepce ochrany osobních údajů
Informační memorandum pro obyvatele obce Ostrá.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Ostrá
METODIKA POSTUPU PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTEM ÚDAJŮ
18.5.2018  
Komunální volby 2018 - Stanovení  členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022. 18.5.2018  
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – souhlas se stanovením přechodné úpravy provozu od 09.06.2018 do 09.07.2018 od 20.08.2018 do 17.09.2018.
Příloha - orientační mapka úpravy provozu
17.5.2018  
Oznámení o zveřejnění
V souladu s § 39 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2017 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.
11.5.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 9.5.2018  
Rozpočtové opatření č. 2/2018 9.5.2018  
Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu od 9.5.2018 do 30.9.2019 z důvodu opravy mostu v Lysé nad Labem. 7.5.2018  
Zápis 39. z veřejného jednání ZO Ostrá dne 20.4.2018 na OÚ Ostrá 25.4.2018  

Opravné rozhodnutí  - zákaz vstupu do části honitby Ostrá v období od 1.5. do 30.6.2018.
9.4.2018  
Návrh závěrečného účtu obce Ostrá za rok 2017 9.4.2018  
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Polabí za rok 2017. 23.3.2018  
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu dopravního značení na silnici č. II/272 ulice Jedličkova v Lysé nad Labem z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes železniční trať.
Termín přechodné úpravy provozu: od 15.04.2018 do 31.09.2019
Přílohy:
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 MAPOVÁ PŘÍLOHA
II/272 - Lysá n/L, rekonstrukce žel. mostu 272-006 DODATEK

 
16.3.2018  
Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu.pdf 1.3.2018  
Veřejné projednání návrhu změny ÚP Lysá. 9.2.2018  
Rozpočtové opatření č. 1/2018 15.1.2018  
Schválený rozpočet obce Ostrá na rok 2018 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostrá na roky 2018 - 2021. 11.1.2018  
Schválený rozpočet Mateřské školy Ostrá na rok 2018. 11.1.2018  
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Ostrá na roky 2018 - 2020. 11.1.2018  
Závěrečný účet obce Ostrá za rok 2016 7.4.2017  

ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY:
Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce v roce
2018 - 2017 - 2016 - 20152014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008

 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111