Povinně zveřejňované informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
 
 

   
   
1. Oficiální název:  Obec Ostrá
 
2. Důvod a způsob založení:
Obec Ostrá vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a§ 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

 
3.a Organizační struktura: Starostka: Mgr. Jana Kaucká, mail: starostka@ostra.cz
Místostarosta: 
Ing. Jiří Čenský

Sekretariát:  Renáta Pilařová, mail:
obec.ostra@ostra.cz

Techničtí pracovníci obce: Vladimír Smrž, Milan Kaucký
Správce ČOV:  Jaroslav Moravec
Zástupce správce ČOV: Milan Kaucký
Kronikář: Jan Šípek, mail: SipekJ@seznam.cz
 
3.b Seznam zřizovaných organizací: Mateřská škola Ostrá, příspěvková organizace
 
4. Kontaktní spojení:
Poštovní adresa shodná s adresou úřadovny:
 
Obec Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem
Telefon:
pevná linka
:  325 551 304
mobilní tel.:   739 286 887

E-mail:   obec.ostra@ostra.cz
ID datové schránky: yzfa7md   
 
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo bankovního účtu: 2229191 / 0100  Komerční banka, a.s., pobočka Nymburk
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 00239585
 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ00239585
 
8. Dokumenty:
8.1

Územní plán obce
POVODŇOVÝ PLÁN 2019 - 2021
POVODŇOVÝ PLÁN 2017 - 2018, včetně příloh

8.2 Schválený rozpočet a výkazy hospodaření
8.3 Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 
9. Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici na:

Obecním úřadu Ostrá,  Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem
tel. 325 551 304

e-mail: obec.ostra@ostra.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný:

OSOBNĚ v úředních hodinách na Obecním úřadu Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem
PÍSEMNĚ doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Ostrá, Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem
ELEKTRONICKY prostřednictvím elektronické podatelny Obecního úřadu Ostrá

ELEKTRONICKY prostřednictvím datové schránky yzfa7md   
 
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)


Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Ostrá,  Ostrá 172, 289 22 Ostrá. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecní úřad Ostrá,  Ostrá 172, 289 22 Lysá nad Labem ostatní na pověřeném úřadě města Lysá nad Labem.

Formuláře
 
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
 
 
14. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování kraje
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Územní plán obce
Vyhlášky a nařízení


Všechny informace lze získat přímo na Obecní úřad Ostrá,  Ostrá 172, 289 22 Ostrá.
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
nevybírá se
 
 
16. Licenční smlouvy
Obcí Ostrá dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Průběžně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o poskytování informací  dle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

   
18. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Mateřská škola Ostrá, příspěvková organizace
Obecní knihovna

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JPO) v obci není - podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně je tato povinnost zajištěna smlouvou s městem Lysá nad Labem.
 
 

 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 840 850 860
Plyn 1239
Voda 840 111 111