Informace pro občany a chataře     
 
 
Obec Ostrá a okolí na leteckém videu od Flyfoto na YouTube.
 
Obec Ostrá a okolí na leteckém videu
Ostrá a Šnepov. Chatové osady Buda a Felinka. Jezero s kempem, Mydlovarský luh a Botanicus. 
http://www.flyfoto.cz/2015/05/ostra.html
 

foto: FLY FOTO, Ing. Zdeněk Fiedler,
Ostrá 20, 289 22 Lysá nad Labem

Telefon  603 829 220, e-mail:  z.fiedler@centrum.cz

 

 

   
   
   

foto: FLY FOTO, Ing. Zdeněk Fiedler, Ostrá 20, 289 22 Lysá nad Labem
Telefon  603 829 220, e-mail:  z.fiedler@centrum.cz

 
  Informace pro občany a chataře
 
Hlášení poruch veřejného osvětlení

Přímý odkaz na nahlašovací formulář poruch:  
http://www.medios-mk.cz/hlaseni-poruch/

28.8.2019
Informační leták „Bezpečnostní desatero“

Důvodem k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.
27.8.2019
Informace k povinnému čipování psů

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.

 
20.12.2018
POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2019

Poplatky za likvidaci odpadních vod činí 1.300,- Kč za trvale hlášenou osobu (popř. napojenou chalupu) a 500,- Kč za dítě do 15 let.

Poplatek za likvidaci odpadů (popelnice, kontejnery) činí 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem, pro děti do 15 let věku činí poplatek 500,- Kč, 650,- Kč za rekreační objekt.

Poplatek za psa činí 100,- Kč/první pes, 150,- Kč/druhý a každý další pes.

Poplatek se neplatí za psy se speciálním výcvikem, záchranářské a lovecké psy, pokud mají osvědčení o výcviku, dále je na dobu 1 roku osvobozen pes z útulku.

Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3.2019, druhá splátka do 30. 9.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místních poplatcích

 
22.12.2017
Místní poplatky na rok 2018 – obec Ostrá

Poplatky jsou splatné – 1. splátka do 31. 3. 2018, druhá splátka do 30. 9.2018
Při úhradě za likvidaci odpadů obdržíte nové roční známky na popelnice. Ten kdo nebude mít roční známku na popelnici do 31. 3. 2018 nebude mu popelnice vyvezena!

Poplatky je možno zaplatit v úředních dnech, pondělí a středa, od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin na Obecním úřadě v Ostré v hotovosti nebo platební kartou. Dále je možno úhradu zaslat převodem na účet obce, č. účtu 2229191/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést č. popisné (evidenční). Občané Šnepova před číslo popisné (evidenční) napíší ještě č. 6.
 
21.9.2017 
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. 

Žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. 

Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. 
a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů.
 
9.3.2017
Důrazné upozornění pro chataře - Felinky !!!

Na pozemek Povodí Labe je zákaz navážení bioodpadu. Na obecním pozemku v chatové oblasti bude pro chataře vymezen prostor k jeho ukládání. Další možností je využití kontejneru na bioodpad v obci Ostrá u školy. OÚ Ostrá
 
21.2.2017
Důležité upozornění pro majitele rekreačních objektů

Provádějte pravidelnou kontrolu svých rekreačních objektů. Máme zprávy o zvýšené aktivitě zlodějů na druhém břehu Labe. OÚ Ostrá
 
15.2.2017
Sdělení pro chataře v chatové oblasti Felinky

Vážení chataři,
v současné době provádí zaměstnanci Povodí Labe (středisko Kostomlaty nad Labem) břehovou údržbu spojenou s terénními úpravami a odvozem kořenů v chatové oblasti Felinky.
V letním období v uklizeném úseku, jehož vlastníkem je Povodí Labe, bude prováděno strojní sekání.

Biologický odpad, který produkujete a budete produkovat, nedávejte za kontejnery na směsný a tříděný odpad!!

Biologický odpad můžou všichni chataři vozit do kontejnerů na biologický odpad, které jsou přistaveny u budovy školy v Ostré vždy od 1.4. do 30.11. . Dále bude také v chatové oblasti vymezen prostor (označen cedulemi), kde bude možné trávu, listí a větve hromadit. Na jiné místo to nebude možné!!

Bližší informace získáte na tel.: 325 551 304 nebo na obec.ostra@ostra.cz.
J. Kaucká, starostka obce
 
POPLATKY ZA ODPAD
Obecně závazná vyhláška obce Ostrá č. 1/2015

POPLATKY ZA PSA, ODPAD A LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD NA ROK 2017
 
Likvidace odpadních vod
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod od roku 2015
Usnesení č. 13/7 ZO Ostrá ze dne 11.5.2015


Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod na rok 2019
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod na rok 2017
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod na rok 2016
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod od roku 2015

Celkové vyúčtování  výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013: Voda odpadní  Voda pitná,
Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod v roce 2012

Výše a způsob úhrady za likvidaci odpadních vod v roce 2011
 
27.1.2017
Samovýrova dřeva - informace

Obec Ostrá nabízí pro své občany možnost samovýroby dřeva.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Ostrá, tel. 325 551 304.
Samovýrobu dřeva nezačínejte před domluvou.
 
1.10.2016
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Toto sdělení je určeno odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů.
Přílohy:
DOKLAD
o kontrole (VZOR)
SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 
5.7.2016
Upozornění pro chataře v obci Ostré


Vážení chataři,
do Ostré (v době uzavírky obce) je vjezd povolen pouze s platnou kartou ke vjezdu. Karta je k vyzvednuti na OÚ. Bez této karty můžete být pokutováni za vjezd do ZÁKAZU VJEZDU.

Trvale žijící občané se prokazují občanským průkazem, chataři z Budy a Felinek povolením k vjezdu (zelená karta (chatová oblast Buda) + červená karta (chatová oblast Felinky)).
 
10.11.2016

INFORMACE K NAPOJENÍ NA KANALIZACI

Vážení občané,
realizace akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – II.etapa“ – je ve finále. Stále platí : NENAPOJUJTE SE.
Kanalizace ještě není v provozu a pokud dojde k vypouštění odpadních vod, bude nutné kanalizaci na náklady viníka vyčistit! Prosíme ve vlastním zájmu vyčkejte na uvedení kanalizace do provozu. Budete o tomto slavnostním okamžiku obcí informováni. PODROBNOSTI A NÁVOD V PŘÍLOZE23.6.2016

INFORMAČNÍ LETÁK PRO NAPOJENÍ DO NOVĚ VYBUDOVANÉ ČÁSTI KANALIZACE

Připojení nemovitosti k nově vybudované části kanalizace je možné až po zkolaudování celé části nové kanalizace. Do té doby je nutno jímky nadále vyvážet. K napojení budete obcí VYZVÁNI.

Pro vybudování přípojky se můžete obrátit na místní instalatérské firmy.
(Přípojku musí vybudovat odborník, není možné řešit svépomocí – vyjma výkopových prací.)
Seznam místních firem dle abecedy:
· Koutský Bohumil, Šnepov 20, tel: 731 111 574
· Touš Petr, Ostrá 54 , tel: 603 226 058
· Uher Václav, Ostrá 194, tel: 723 259 047
Instalatérské firmy po telefonické dohodě přijedou a vyhotoví Vám nezávaznou cenovou nabídku.
!!!! Instalatérské firmy neprovádí výkopové práce !!!!
Výkopové práce si musí majitel nemovitosti zajistit sám (svépomocí nebo oslovením firmy, která zemní práce provádí), např. Bohumil Koutský, Šnepov 20, tel. 731 111 574
 
25.4.2016
Informace pro občany Ostré, Šnepova a chatových oblastí -
PÁLENÍ ČARODĚJNIC A EVIDENCE PÁLENÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - SPALOVÁNÍ LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ


V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidence pálení zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v příloze EVIDENCE PÁLENÍ .

Správným nahlášením pálení prostřednictvím internetových stránek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje www.hzssck.cz  výrazným způsobem zvýšíte míru efektivnosti zásahu jednotek požární ochrany a snížíte rozsah případně vzniklých škod.
 
24.2.2016
Výzva pro chataře a chalupáře v chatových oblastech v k.ú. Ostrá

Tímto bychom rádi vyzvali všechny chataře a chalupáře v k.ú. Ostrá, aby nám na sebe sdělili, popř. aktualizovali kontakty: telefonní číslo, e-mailovou adresu. V nenadálé situaci jako je například vloupání, nám to usnadní a hlavně urychlí komunikaci. Předem velice děkujeme za spolupráci.

Kontaktní údaje zasílejte na e-mail: obec.ostra@ostra.cz nebo nám je sdělte telefonicky: 325 551 304 (Po, St – 8 – 11,30 ; 12:30 – 17:00)
 
Doklady

ADRESA TRVALÉHO POBYTU NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY
NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ S NOVELOU ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH A OBČANSKÝCH PRŮKAZECH OD 1.1.2016

OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

 
 
Ocenění pro obec

Obec Ostrá získala v iRatingovém hodnocení za rok 2014 nejvyšší možný stupeň „A“.
Z celkového počtu 87 obcí v okrese Nymburk jich toto prestižní ocenění získalo pouze 5,
v rámci celé České republiky pak patří obec Ostrá do skupiny pouhých 7,8% obcí s oceněním „A“.

Hodnocení vyjadřuje známku kvality finančního hospodaření v souladu se standardy ratingových agentur. Výsledný stupeň svědčí o míře schopnosti obce dodržovat své závazky na základě kvality rozpočtového a finančního řízení v minulých letech a zároveň ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie.


V iRatingovém hodnocení obcí ČR, které je každoročně uskutečňováno, získala obec Ostrá za rok 2015 nejlepší možné hodnocení "A". Z celkového počtu 25 obcí velikostní kategorie 500 - 999 obyvatel v okrese Nymburk jsme s tímto oceněním jediní. Hodnocení zůstalo navíc v porovnání s rokem 2014 stabilní.

Co je iRating? Komplexní známka kvality hospodaření obce a její schopnosti dodržovat závazky.

Jak je hodnocení vytvářeno? Statistickými postupy bez subjektivního zásahu zvenčí. Z dat Centrálního systému účetních informací státu a ČSÚ.
 
Informace o obnovení provozu ORL ordinace v Lysé nad Labem od 13. 7. 2015.
MUDr. Simona Knotková, 604 649 491
 
Poradenství
Poradenství v oblastech odškodnění na zdraví osobám poškozeným při dopravních nehodách, pracovních a jiných úrazech.
dokument ke stažení

 

Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí pro obec Ostrá,
která vychází ze Zákona č. 359/1999, Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 

 


 

  Tísňová čísla
Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu)
   
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor 150 Policie České republiky 158

Poruchová volání

 
Elektřina 800 850 560
Plyn 1239
Voda 840 111 111